ANBI Bestuursfuncties

Artikel – 4.4 van de Stichtingsstatuten

“Het bestuur benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden”.

Artikel – 4.5 van de Stichtingsstatuten
“De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester”.

Artikel – 5.1 van de Stichtingsstatuten
De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar, zij zijn daarna meteen opnieuw benoembaar”.

Artikel – 9.1 van de Stichtingsstatuten
“Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter, secretaris of penningmeester”.

Artikel – 6.4 van de Stichtingsstatuten
“De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen: bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden”.

Artikel – 6.6 van de Stichtingsstatuten
“De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden; als blijk daarvan moeten die notulen op die vergadering door voorzitter en secretaris ondertekend worden”.

Artikel – 14.5 van de Stichtingsstatuten
“De secretaris brengt verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in het jaar waarin de jaarrekening wordt vastgesteld”.

Artikel – 6.5 van de Stichtingsstatuten
“De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering”.

Artikel – 6.6 van de Stichtingsstatuten
“De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden; als blijk daarvan moeten die notulen op die vergadering door voorzitter en secretaris ondertekend worden”.

Artikel – 14.6
“De penningmeester legt in de vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedéchargeerd”.

Left Menu IconMenu
KRL MUseum